Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2010

Τα μελισσοκομικά αυτοκίνητα εντάσσονται στα Σχέδια Βελτίωσης


Με μία μοναδική τροποποίηση στις επιλέξιμες δαπάνες δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την υλοποίηση των Σχεδίων Βελτίωσης, το μεσημέρι της Παρασκευής 9 Ιουλίου. Έτσι, ενώ με την απόφαση που τέθηκε προς διαβούλευση η αγορά όλων των οχημάτων για τη μεταφορά του αγροτικού εξοπλισμού, αλλά και προσωπικού δεν ήταν επιλέξιμη για χρηματοδότηση, το υπουργείο αποφάσισε να εντάξει στις επιλέξιμες δαπάνες την αγορά μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου. Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες, όπως αναφέρονται στο τεύχος 1026/2010 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και παρατίθενται απο το Αgronews, είναι οι εξής:
Α) Δαπάνες ανέγερσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.
Β) Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογισμών.
Γ) Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούριου εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος.
Δ) Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούριου εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κατασκευών.
Ε) Δαπάνες εγγείων βελτιώσεων.
Στ) Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης πολυετών φυτειών, με εξαίρεση όσων η εγκατάσταση γίνεται με τη χρήση σπόρου.
Ζ) Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις ανωτέρω, όπως αμοιβές συντακτών αιτήσεων ενίσχυσης και πληρωμής, αρχιτεκτόνων, μηχανικών κ.λπ., δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, συμβολαιογραφικά έξοδα κ.λπ. Οι γενικές δαπάνες ενισχύονται μόνο εφόσον εγκριθεί η αίτηση ενίσχυσης.

2. Οι μη επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:
α) δαπάνες που δεν χαρακτηρίζονται «γεωργικές»,
β) δαπάνες που δεν εξυπηρετούν την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης, όπως δαπάνες για την κανονική λειτουργία της εκμετάλλευσης, δαπάνες συντήρησης, αγοράς εφοδίων κλπ,
γ) δαπάνες αγοράς γεωργικών κτιρίων και κατασκευών,
δ) δαπάνες αγοράς μεταχειρισμένου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ε) δαπάνες αγοράς οχημάτων μεταφοράς προσωπικού και προϊόντων,
στ) δαπάνες αγοράς ζωικού κεφαλαίου,
ζ) δαπάνες αγοράς ετήσιων φυτών και φύτευσής τους,
η) δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης πολυετών φυτειών, των οποίων η εγκατάσταση γίνεται με την χρήση σπόρου,
θ) δαπάνες αγοράς γης,
ι) δαπάνες απόκτησης δικαιωμάτων παραγωγής,
ια) δαπάνες συμβολαιογραφικών εξόδων που δεν εξυπηρετούν την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης και πάσης φύσεως φόρων και δημοσιονομικών επιβαρύνσεων,
ιβ) δαπάνες ΦΠΑ.
ΠΗΓΗ: Agronews

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου